Số người dự thi

Thông tin người dự thiBẮC NINH
Vụ đã trả lời chính xác 13/15 câu trắc nghiệm của cuộc thi tìm hiểu về Tránh Thai Chủ Động
Thông tin người dự thiBẮC NINH
Lai đã trả lời chính xác 15/15 câu trắc nghiệm của cuộc thi tìm hiểu về Tránh Thai Chủ Động
Thông tin người dự thiBẮC NINH
đã trả lời chính xác 13/15 câu trắc nghiệm của cuộc thi tìm hiểu về Tránh Thai Chủ Động
Thông tin người dự thiBẮC NINH
Hường đã trả lời chính xác 14/15 câu trắc nghiệm của cuộc thi tìm hiểu về Tránh Thai Chủ Động
Thông tin người dự thiBẮC NINH
Vi đã trả lời chính xác 14/15 câu trắc nghiệm của cuộc thi tìm hiểu về Tránh Thai Chủ Động

Bảng xếp hạng Tỉnh