Số người dự thi

Thông tin người dự thiHÀ NỘI
Nguyên thi kieu đã trả lời chính xác 6/15 câu trắc nghiệm của cuộc thi tìm hiểu về Tránh Thai Chủ Động
Thông tin người dự thiHỒ CHÍ MINH
Bình đã trả lời chính xác 4/15 câu trắc nghiệm của cuộc thi tìm hiểu về Tránh Thai Chủ Động
Thông tin người dự thiHỒ CHÍ MINH
Mai Hoa đã trả lời chính xác 7/15 câu trắc nghiệm của cuộc thi tìm hiểu về Tránh Thai Chủ Động
Thông tin người dự thiHỒ CHÍ MINH
Lan Nguyễn đã trả lời chính xác 4/15 câu trắc nghiệm của cuộc thi tìm hiểu về Tránh Thai Chủ Động
Thông tin người dự thiTHANH HÓA
Hà Bích Ngọc đã trả lời chính xác 10/15 câu trắc nghiệm của cuộc thi tìm hiểu về Tránh Thai Chủ Động

Bảng xếp hạng Tỉnh